Na excelente “Guía jurídica básica para luchar contra la contaminación lumínica” dispoñíbel no sitio web de Cel Fosc (PDF, 323 KB) Anna Almécija recórdanos que os cidadáns temos sempre dereito a relacionarnos coas administracións públicas para formular pedimentos, suxestións, expresar queixas, presentar denuncias ou solicitar información. A vía administrativa é gratuíta e consiste en realizar un escrito dirixido ao organismo correspondente e entregalo no rexistro ou a través de correo administrativo. No escrito debe constar claramente a administración á cal nos dixirimos, datos identificativos de quen o presenta e un enderezo a efecto de notificación onde poidamos recibir a resposta. Debemos levar o orixinal asinado e unha copia, que nos devolverán selada coma certificación da súa entrega.

globos

Un problema moi común asociado á iluminación pública é o da “intrusión luminosa”. O Real Decreto 1890/2008 define luz intrusa ou molesta da seguinte maneira: “Luz procedente de las instalaciones de alumbrado exterior que da lugar a incomodidad, distracción o reducción en la capacidad para detectar una información esencial y, por tanto, produce efectos potencialmente adversos en los residentes, ciudadanos que circulan y usuarios de sistemas de transportes”.

A Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera fai mención expresa da luz intrusa na disposición adicional cuarta, dedicada á contaminación luminosa: “Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: (…) d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios”.

Ninguén está obrigado a padecer intrusión luminosa no seu fogar así que a queixa ante a autoridade non só é lexítima senón que como vedes está apoiada por lexislación de rango estatal. Os concellos son os que teñen competencia en iluminación pública, así que con carácter xeral será a eles a quen nos teñamos que dirixir. Achegamos un modelo moi básico de texto para presentar unha queixa por luz intrusa:

AO CONCELLO DE [indicar Concello]

[Nome e apelidos] con DNI número [indicar DNI] e domicilio a efecto de notificacións en [enderezo completo]

EXPÓN:

Que na [rúa/praza/etc; indicar nome] hai instalada unha farola á altura do número XXX [ou “incrustada no edificio XXX”, ou a descrición que máis se axuste ao problema], que emite luz cara ao chan mais tamén cara ao ceo. É unha luz de gran potencia que entra directamente no meu domicilio pola xanela do comedor [ou dormitorio, ou o que sexa], feito que causa grandes molestias a min e á miña familia.

Ademais, a emisión de luz por riba do hemisferio superior é contraria aos principios de eficiencia e aforro enerxético, altera a paisaxe nocturna e provoca danos ao medio ambiente. A “Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera” recolle expresamente a obriga das administracións públicas a previr e reducir a contaminación luminosa. As condicións técnicas das instalacións de iluminación exterior veñen reguladas polo Real Decreto 1890/2008 que marca entre outros o obxectivo de limitar a contaminación luminosa e reducir a intrusión luminosa.

Por todo iso,

SOLICITO

Que se proceda á substitución ou apantallamento das farolas indicadas de maneira que se proxecte luz só onde se precisa e se evite a intrusión luminosa.

En [indicar concello], a [día] de [mes] de [ano].

[Sinatura]

Recomendamos unha vez máis a consulta da guía xurídica citada ao comezo desta anotación, que inclúe modelos para outros tipos de comunicacións coa administración relacionados coa contaminación luminosa.

1 Comment

  1. Eva C. 07 de Febreiro de 2016 at 19:42 07Sun, 07 Feb 2016 19:42:27 +010027.

    ¡Estupendo recurso! Boísimo traballo de Cel Fosc, moitas gracias Martin 😀